วันที่จัดกิจกรรม 8 กันยายน 2561
 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง2561
 
รายละเอียด :
20
 
สถานที่ : สนามอาลัมภาง
เวลา : 07.00-15.00
หมายเหตุ : สาขาคณิตศาสตร์
จำกัดจำนวนนักศึกษา : 0 คน (ลงทะเบียนแล้วทั้่งสิ้น 19 คน)
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : 94102 เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 59122110125 นาย ภัคพงษ์ นิลคง
2 59122110122 นาย บุญช่วย ญาวิลาศ
3 59122110121 นางสาว สุพีทิพย์ มงคลรัตน์
4 59122110119 นาย สุวิจักขณ์ เนตรสุวรรณ
5 59122110116 นางสาว ทิพวรรณ์ แชกรี
6 59122110111 นางสาว วรรณวิสา สารทอง
7 59122110110 นางสาว ลัดดาวัลย์ เสียงเย็น
8 59122110101 นาย กรวิชญ์ สาระวรณ์
9 58122110113 นางสาว อรทัย ใจแข็ง
10 58122110112 นางสาว ศิริกาญน์ วิบูลย์ผล
11 58122110111 นางสาว สิตานันท์ โกวฤทธิ์
12 58122110110 นางสาว วีระกุล ยะคำปลูก
13 58122110109 นางสาว พรทิพา สิงห์แก้ว
14 58122110108 นาย นิธิกร เทพวัลย์
15 58122110106 นาย ธนวัฒน์ โสภารัตน์
16 58122110105 นาย ณัฐพงษ์ ตาปัญโย
17 58122110103 นางสาว จิราพร ไชยชมชื่น
18 58122110102 นางสาว จารุวรรณ ทินวัง
19 58122110101 นาย คุณากร เครืออุ่น

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 19 คน