วันที่จัดกิจกรรม 14 ตุลาคม 2560
 
อบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานเตาไพโรไลซิส
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : กลุ่มสหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น
เวลา : 09.00-17.00
หมายเหตุ : -
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 57122110118 นางสาว สุจินต์ แช่ใจ
2 57122110114 นาย ภูพิพัฒน์ มาเมือง
3 57122110113 นางสาว พิสมัย สุทธิโวหาร
4 57122110112 นาย ปฏิพัฒน์ ยอดดี
5 57122110111 นาย นิธิพัฒน์ ตลึงจิตร
6 57122110109 นางสาว ธิดารักษ์ ปู่ย่า
7 57122110105 นาย ณัฐนันท์ นาโพธิ์ตอง
8 57122110102 นาย ชนะพล จันทร์ปัญญา

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 8 คน