วันที่จัดกิจกรรม 8 กันยายน 2561
 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง2561
 
รายละเอียด :
20
 
สถานที่ : สนามอาลัมภาง
เวลา : 07.00-15.00
หมายเหตุ : สาขาคณิตศาสตร์
จำกัดจำนวนนักศึกษา : 0 คน (ลงทะเบียนแล้วทั้่งสิ้น 8 คน)
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : 94102 เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 57122110118 นางสาว สุจินต์ แช่ใจ
2 57122110114 นาย ภูพิพัฒน์ มาเมือง
3 57122110113 นางสาว พิสมัย สุทธิโวหาร
4 57122110112 นาย ปฏิพัฒน์ ยอดดี
5 57122110111 นาย นิธิพัฒน์ ตลึงจิตร
6 57122110109 นางสาว ธิดารักษ์ ปู่ย่า
7 57122110105 นาย ณัฐนันท์ นาโพธิ์ตอง
8 57122110102 นาย ชนะพล จันทร์ปัญญา

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 8 คน