วันที่จัดกิจกรรม 8 กันยายน 2561
 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง2561
 
รายละเอียด :
20
 
สถานที่ : สนามอาลัมภาง
เวลา : 07.00-15.00
หมายเหตุ : สาขาคณิตศาสตร์
จำกัดจำนวนนักศึกษา : 0 คน (ลงทะเบียนแล้วทั้่งสิ้น 129 คน)
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : 94102 เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 1 2 3 4

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60123390219 นาย
2 60123390145 นางสาว ศุภนุช แก้วธรรมไชย
3 60123390137 นางสาว อรวรรณ ทิพย์ทา
4 60123390124 นางสาว มาลี กุลนาราภักดี
5 60123010168 นางสาว อฐิติญา เลิศอนันต์
6 60123010153 นางสาว ปราณปริยา ผิวดำ
7 60123010148 นาย ธีรพงศ์ วงค์วาล
8 59181010177 นางสาว พรธิดา จันตา
9 59123070233 นาย สุเมธี อนันทานนท์
10 59123040119 นางสาว ปทิตตา ปัญญากุล
11 59123020243 นาย ธิติพันธ์ พัฒนสวัสดิ์
12 59123010227 นางสาว ไอลัดดา ทองจูด
13 59123010225 นาย อรรถชัย ตาเจริญเมือง
14 59123010224 นาย อมรเทพ ดีแป้น
15 59123010223 นางสาว สุรัตนา ลือคำ
16 59123010222 นางสาว สุกัญญา อุดแคว
17 59123010218 นางสาว วรรณพร ขาวผ่อง
18 59123010212 นางสาว พิมวิภา มลอา
19 59123010207 นางสาว นาตยา คำภิระแปง
20 59123010205 นาย ต้นสกุล ตาบุญ
21 59123010203 นาย จีรศักดิ์ เพียพยัคฆ์
22 59123010202 นางสาว จิราวรรณ ตั๋นตี้
23 59123010186 นางสาว พัชรินทร์ ธิคม
24 59123010172 นางสาว ภณิดา ภิธรรมมา
25 59123010162 นางสาว โศภิตา เขื่อนปัญญา
26 59123010156 นางสาว นุชจิตรา ดีปุ๊ด
27 59123010150 นางสาว ธาราทิพย์ สมจันทร์ตา
28 59123010149 นางสาว ปิยาพัชร พวงรัตน์
29 58181100332 นาย อาทิตย์ อนุกูลอนันต์
30 58181020225 นาย ศักดา ศรีบุญรุ่งโรจน์
31 58124170101 นางสาว กฤตพร ปิยชาติธิติกุล
32 58123330105 นาย จรัญรวี สารพันธ์
33 58123270116 นางสาว มาริศา วัฒนวงค์
34 58123270107 นางสาว นภาพร แก้วขัด
35 58123070228 นาย สิริกร กิ่งจักร์

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 1 2 3 4

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 129 คน