วันที่จัดกิจกรรม 18 ตุลาคม 2560
 
สัมมนาผลงานทางวิชาการด้านคติชนวิทยา ภาษาและวรรณกรรม
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : ห้องประชุมสลุงคำ
เวลา : 08.00-12.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60123390219 นาย
2 60123390145 นางสาว ศุภนุช แก้วธรรมไชย
3 60123010168 นางสาว อฐิติญา เลิศอนันต์
4 60123010153 นางสาว ปราณปริยา ผิวดำ
5 60123010148 นาย ธีรพงศ์ วงค์วาล
6 59123070233 นาย สุเมธี อนันทานนท์
7 59123010227 นางสาว ไอลัดดา ทองจูด
8 59123010224 นาย อมรเทพ ดีแป้น
9 59123010223 นางสาว สุรัตนา ลือคำ
10 59123010222 นางสาว สุกัญญา อุดแคว
11 59123010218 นางสาว วรรณพร ขาวผ่อง
12 59123010212 นางสาว พิมวิภา มลอา
13 59123010207 นางสาว นาตยา คำภิระแปง
14 59123010205 นาย ต้นสกุล ตาบุญ
15 59123010203 นาย จีรศักดิ์ เพียพยัคฆ์
16 59123010202 นางสาว จิราวรรณ ตั๋นตี้
17 59123010186 นางสาว พัชรินทร์ ธิคม
18 59123010172 นางสาว ภณิดา ภิธรรมมา
19 59123010162 นางสาว โศภิตา เขื่อนปัญญา
20 59123010156 นางสาว นุชจิตรา ดีปุ๊ด
21 59123010150 นางสาว ธาราทิพย์ สมจันทร์ตา
22 58181020225 นาย ศักดา ศรีบุญรุ่งโรจน์
23 58124170101 นางสาว กฤตพร ปิยชาติธิติกุล
24 58123330105 นาย จรัญรวี สารพันธ์
25 58123270116 นางสาว มาริศา วัฒนวงค์
26 58123270107 นางสาว นภาพร แก้วขัด
27 58123070217 นางสาว ปุณยาพร ใสจอมศรี
28 58123070214 นางสาว ธัญพร แก้วก้อน
29 58123070204 นางสาว คณิสรา ตุทาโน
30 58123010234 นางสาว สุวรรณา ประจักษ์นุกูล
31 58123010233 นางสาว สุภาพ โชคกลางไพร
32 58123010229 นางสาว ศุทธินี วงศ์งาม
33 58123010227 นางสาว ศศิปรียา ปาคำน้อย
34 58123010226 นางสาว วิจิตรา ขยันทำ
35 58123010222 นางสาว มัทริตา มหาวัน

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 102 คน