วันที่จัดกิจกรรม 18 ตุลาคม 2560
 
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา
เวลา : 12.30-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 66 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181860360 นางสาว อิชยา ศิริชัย
2 60181860359 นางสาว อาทิตยา เทพกัน
3 60181860357 นางสาว หนึ่งฤทัย อภิบาลกุญชร
4 60181860356 นางสาว สุริรักษ์ สุจรัสสมบูรณ์
5 60181860355 นางสาว สุภาพ สุทำแปง
6 60181860354 นางสาว สุพรรณี ต๊ะมัง
7 60181860353 นางสาว สุปรียา เปรมแก้ว
8 60181860351 นาย สิทธิชัย ชะเงา
9 60181860349 นางสาว วิลาวัณย์ บุญมา
10 60181860347 นางสาว วริภา คำเวโล
11 60181860346 นางสาว รัญชนา ขันเชียง
12 60181860344 นางสาว เยาวลักษณ์ มาชื่น
13 60181860340 นางสาว อนุสรา คงทับ
14 60181860338 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงสุวรรณ
15 60181860337 นางสาว รุ่งณิริน ปิงบ้านเหล่า
16 60181860329 นางสาว ชลดา ทิพย์อินทร์
17 60181860327 นางสาว ชนิภรณ์ มุขเพ็ชร
18 60181860325 นางสาว อาทิตยา ศรีพรรัตนตรัย
19 60181860324 นางสาว อาฑิฎยา อุตทา
20 60181860320 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ สิงห์แก้วสืบ
21 60181860319 นางสาว ศศิประภา สิริยิ่งยงชัย
22 60181860318 นางสาว วิชุตา ใจเฉลา
23 60181860317 นางสาว มัทนาพร เที่ยงเอม
24 60181860316 นางสาว พัชรินทร์ ทะแก้ว
25 60181860313 นางสาว นทีกานต์ สวนแก้วเมือง
26 60181860310 นางสาว ณัฐนันท์ มุกดา
27 60181860307 นาง ชรินทร์ ผาติอมรกิจ
28 60181860304 นางสาว เกวลิน ระจา
29 60181860303 นางสาว กาญจนา ผาตินาวินวงศ์
30 60181860244 นางสาว ธนารัตน์ ลือชัย
31 60181860243 นางสาว ณิชานันท์ วงค์จันทร์ติ๊บ
32 60181860242 นางสาว ฐิติวรดา คำเขียว
33 60181860241 นางสาว ญาสุมินทร์ เสาะแสวง
34 60181860240 นางสาว อารีรัตน์ อุดเวียง
35 60181860236 นางสาว สุปราณี โกสินทร์

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 66 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 2,283 คน