วันที่จัดกิจกรรม 16 ตุลาคม 2560
 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : จังหวัดชลบุรี
เวลา : 08.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 59162970122 นาย วันชัย ไข่ด้วง
2 59162970121 นาย อนุสรณ์ จันทร์หอม
3 59162970120 นาย ภูริวัฒน์ คำเมืองเหนือ
4 59162970119 นาย เนติพงษ์ มุขตัน
5 59162970118 นาย ธารินทร์ ใจมูล
6 59162970113 นาย ยุทธวรรณ ชูสุภาวดี
7 59162970111 นาย ธนชัย โนโชติ
8 59162970110 นาย เกษมศักดิ์ อ่อนปั้น
9 59162970108 นาย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเรือง
10 59162970107 นาย จิรวัฒน์ ท่างาม
11 59162970106 นาย ชาตรี กิจจาทร
12 59162970105 นาย กฤษฎา ชมภูพร้อย
13 59162970104 นาย ยอดยิ่ง ศิริตึง
14 59162970102 นาย ผดุงเกียรติ อักษร
15 59162970101 นาย ปริญญา หล้าคำเปียง
16 57122970117 นาย นพชัย เมืองปาย
17 57122970116 นาย ทนงศักดิ์ มานะพัฒนมงคล
18 57122970115 นาย เอกลักษณ์ ยอดสาแล
19 57122970114 นาย อาทิตย์ พรมศรี
20 57122970113 นาย อัครเดช ถาวรกิจ
21 57122970112 นาย วัชรินทร์ มันทะลา
22 57122970110 นาย พยัคฆ์ อินเเต่ง
23 57122970109 นาย พงษ์พัฒน์ ระวังกาย
24 57122970106 นาย นนธชัย อ้นใจธรรม
25 57122970103 นาย ทศมาส ยามสุข

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 25 คน