วันที่จัดกิจกรรม 15 กันยายน 2560
 
นักศึกษาช่วยงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : ลานลีลาวดี คณะมนุษยศาสตร์
เวลา : 08.30-16.30
หมายเหตุ : -
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181100225 นาย พัชรพงษ์ พาหิรัญ
2 60181100219 นางสาว ธัญญลักษณ์ ยาชะวะนา
3 60181100214 นาย ณัฐวุฒิ คำผง
4 60123500151 นางสาว ณิชากานต์ โสมะ
5 60123500105 นาย ณัฐพงษ์ อ้ายอ้น
6 60123340270 นางสาว ชนัญชิดา มาใจ
7 60123340258 นาย นันทวัฒน์ อะทะโน
8 60123340176 นาย อนาวิน จำปาสา
9 60123330236 นาย ภัทร เมืองไชย์
10 60123330146 นางสาว อรปรียา อุดธรรมใจ
11 60123070231 นาย ธีรดนย์ ศรีแปงวงศ์
12 60123070154 นาย ภาทินันท์ คชประเสริฐ
13 60123070143 นาย เสกสรรค์ หล้าภิระ
14 60123020162 นางสาว ภัทราวดี จันทร์แจ้ง
15 60123010152 นางสาว มาลินีย์ สงวนนาม
16 59123330350 นาย ภาคภูมิ วงค์เจริญ
17 58123330105 นาย จรัญรวี สารพันธ์
18 58123010128 นาย วีรติ พันธ์ไม้สี
19 57181100244 นาย อภิเศรษฐ์ แสนชัย
20 57181100241 นาย สุรชาติ สุภายา
21 57181100232 นางสาว ศิรประภา เนตรคำยวง
22 57181100229 นาย วีระชน ทายดี
23 57181100226 นางสาว วัชรากร จำรัส
24 57181100214 นางสาว เบญจวรรณ เจือจาน
25 57181100211 นางสาว ทิพาวรรณ โท่นตั้ง
26 57181100208 นางสาว ณัฏฐวณีย์ สุรินทร์
27 57181100205 นางสาว เกศรินทร์ ขันนา
28 57181100202 นางสาว กัญญาวีร์ สุริยะ
29 57181100147 นาย
30 57181100146 นางสาว อรปรียา สุคำภีร์
31 57181100143 นางสาว สุมิตรา ใจปิง
32 57181100140 นางสาว สกุลรัตน์ ไทยใหม่
33 57181100133 นาย เฟื่องยศ ฝั้นมงคล
34 57181100131 นาย พลภัทร คำลือ
35 57181100128 นางสาว ปาณิศา คำหอมกุล

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 49 คน