วันที่จัดกิจกรรม 20 กันยายน 2560
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปลอดเหล้าและบุหรี่
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา
เวลา : 12.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 31 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181100113 นางสาว ชฎาพร เสียงเพราะ
2 60124210116 นางสาว กาญจนา นิยมวัชระ
3 60124160122 นางสาว วนัสนันท์ ทวีคำ
4 60122420121 นางสาว ชลกร กรุณาดวงจิตร
5 60122110112 นางสาว นภสร วันดิกัน
6 59181860255 นางสาว สุดท้อง สุปินะ
7 59181860252 นางสาว สุชัญญา ณ สิงห์ทร
8 59181860251 นางสาว ดารารัตน์ ปันใจ
9 59181860250 นางสาว ฐปนีย์ ผาบสระ
10 59181860249 นางสาว อารยา เจริญฉัน
11 59181860248 นางสาว ณัฐนรี มหายศนันท์
12 59181860245 นางสาว สุนิสา อาธิเสนะ
13 59181860243 นางสาว วรัญญา ใจกว้าง
14 59181860240 นางสาว รัตนา ธนะวัง
15 59181860239 นางสาว ณัฏฐธิดา อินทร์แก้ว
16 59181860238 นางสาว สโรชีนี ธัญญะ
17 59181860237 นางสาว กรรณิการ์ กินตาว
18 59181860234 นางสาว รวีวรรณ จิตต์ภาวนา
19 59181860232 นางสาว ฐาปนีย์ ยอดใส
20 59181860231 นางสาว ณัฐฐินันท์ เวียงนาค
21 59181860230 นางสาว ยุพาภรณ์ คนฟู
22 59181860228 นางสาว ภัทราวรินทร์ อินทนนท์
23 59181860227 นางสาว พิมพ์ชนก ดีตรุษ
24 59181860226 นางสาว ธวัลพร ขัติยศ
25 59181860225 นางสาว โยธิกา จองป้อ
26 59181860224 นางสาว จุฑาทิพย์ ทิรัตน์
27 59181860216 นางสาว วันวดี ไชยศิลป์
28 59181860215 นางสาว ทัดดาว เศวตวัฒนากุล
29 59181860214 นางสาว อาทิตยา อินดี
30 59181860212 นางสาว กรรณิการ์ แก้วรัชนี
31 59181860210 นางสาว กุลณัฐ มะโนวร
32 59181860209 นางสาว ณิชกานต์ อุตมา
33 59181860208 นางสาว อมรศิริ ตุ้มทอง
34 59181860206 นางสาว วนิดา จักรอ้อม
35 59181860205 นางสาว กนิฐา อุทัยสา

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 31 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 1,067 คน