วันที่จัดกิจกรรม 8 กันยายน 2561
 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง2561
 
รายละเอียด :
20
 
สถานที่ : สนามอาลัมภาง
เวลา : 07.00-15.00
หมายเหตุ : สาขาคณิตศาสตร์
จำกัดจำนวนนักศึกษา : 0 คน (ลงทะเบียนแล้วทั้่งสิ้น 169 คน)
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : 94102 เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60164160120 นางสาว วรีนันท์ คำอินบุตร
2 60164160118 นางสาว เนตรนภา ถาน้อย
3 60164160106 นาย คงคเณศ สิงหนรดี
4 60164160105 นางสาว ชลิดา บุญทาแสง
5 60124160125 นางสาว กัญญาณัฐ อังกูรเดช
6 60124160122 นางสาว วนัสนันท์ ทวีคำ
7 60124160118 นางสาว สุมนตรา วงศ์ยศ
8 60124160110 นางสาว รัตนาภรณ์ แสงทับ
9 60124010109 นาย ชลนธีร์ กันต๊ะมา
10 60123540184 นางสาว ทิพวรรณ นาสา
11 60123540182 นาย ธนชัย กันใจ
12 60123540178 นาย พิบูลย์ ขยันภูมิใจยิ่ง
13 60123540177 นางสาว ปาจรีย์ วงศ์เรืองศรี
14 60123540171 นาย อุดม ใจหลง
15 60123540170 นาย สิทธิโชค ระวังทรัพย์
16 60123540169 นาย ชัยรัตน์ รัตนแพทย์
17 60123540168 นาย ธีรเทพ นาดี
18 60123540167 นางสาว โสธิยา มงคล
19 60123540166 นางสาว วิสุดา แก้วก้อน
20 60123540165 นาย พันธกานต์ สพานแก้ว
21 60123540164 นางสาว ธัญญาลักษณ์ จบศรี
22 60123540159 นางสาว รัชฎาภรณ์ ผวนแก้ว
23 60123540158 นาย นันทเชษฐ์ อินทะชัย
24 60123540155 นาย กฤตัชญ์ ไวยดารา
25 60123540154 นางสาว นันทริกา การเก่ง
26 60123540149 นาย สิทธิพล บรรจุแก้ว
27 60123540145 นางสาว จุฑามาศ ลาภโต
28 60123540143 นาย ชานุ งานการ
29 60123540141 นางสาว ณัฐพร ไชยรินทร์
30 60123540140 นางสาว พรชิตา แก้วคำดี
31 60123540121 นางสาว รินรดา ไตรษรวงศ์
32 60123540114 นางสาว ปนิตา ญาณะโรจน์
33 60123540109 นาย ธีรวุฒิ ตันเต
34 60123540108 นางสาว ธิมนา ดำรงตระกูลชัย
35 60123540107 นาย ธาดา ปัญญาแวว

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 169 คน