วันที่จัดกิจกรรม 8 กันยายน 2561
 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง2561
 
รายละเอียด :
20
 
สถานที่ : สนามอาลัมภาง
เวลา : 07.00-15.00
หมายเหตุ : สาขาคณิตศาสตร์
จำกัดจำนวนนักศึกษา : 0 คน (ลงทะเบียนแล้วทั้่งสิ้น 159 คน)
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : 94102 เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60165010128 นางสาว ศิรประภา เมืองมา
2 60165010107 นางสาว อภิญญา วงศ์กองแก้ว
3 60165010105 นางสาว สิริลักษณ์ สุกะตา
4 60164160118 นางสาว เนตรนภา ถาน้อย
5 60164160106 นาย คงคเณศ สิงหนรดี
6 60162970145 นาย ปฏิภาณ ศรีนันทา
7 60124160140 นางสาว แพรวผกา ชุ่มแปง
8 60124160130 นางสาว สุดารัตน์ ตั้งเพียร
9 60124160129 นางสาว ปาริชาต นันตะกูล
10 60124160128 นางสาว ณัฐริกา ราษฎร์รองเมือง
11 60124160118 นางสาว สุมนตรา วงศ์ยศ
12 60124160110 นางสาว รัตนาภรณ์ แสงทับ
13 60124160108 นางสาว ณัฐชณิฌา โกวฤทธิ์
14 60124160103 นางสาว จุฑามาศ คำสอน
15 60124010217 นางสาว ณัฐริกา การะกัน
16 60124010212 นางสาว พิยดา ผุยชาคำ
17 60124010209 นางสาว สุรีรักษ์ ศรียอด
18 60124010207 นางสาว เบญจพร ปวนคำ
19 60124010203 นางสาว สิรินยา ใจละออ
20 60124010201 นางสาว นงลักษณ์ แสงศิริ
21 60124010179 นางสาว สุทธาธิณี ยอดปนันท์
22 60124010171 นางสาว จิราพัชร โนนสันเทียะ
23 60124010158 นางสาว ประภาศิริ คำมโน
24 60124010157 นาย พิมพ์ญาภัทร สายตา
25 60124010154 นางสาว ปณัฐชา สีตาบุตร
26 60124010149 นางสาว อรประวี แตะวอ
27 60124010128 นางสาว พิมพ์พร กำแหงสกุล
28 60124010106 นางสาว จิราภา เตชะ
29 60124010101 นางสาว กัญญารัตน์ มลอาร์
30 60123540184 นางสาว ทิพวรรณ นาสา
31 60123540182 นาย ธนชัย กันใจ
32 60123540178 นาย พิบูลย์ ขยันภูมิใจยิ่ง
33 60123540171 นาย อุดม ใจหลง
34 60123540168 นาย ธีรเทพ นาดี
35 60123540166 นางสาว วิสุดา แก้วก้อน

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 159 คน