วันที่จัดกิจกรรม 8 กันยายน 2561
 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง2561
 
รายละเอียด :
20
 
สถานที่ : สนามอาลัมภาง
เวลา : 07.00-15.00
หมายเหตุ : สาขาคณิตศาสตร์
จำกัดจำนวนนักศึกษา : 0 คน (ลงทะเบียนแล้วทั้่งสิ้น 58 คน)
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : 94102 เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181550137 นาย ปฏิภาณ ประมาณ
2 60164160102 นางสาว นันทวรรณ ก๋าเร็ว
3 60123070226 นางสาว ศิริลักษณ์ วงศ์เดือน
4 60123070214 นางสาว ณัฐภรณ์ จักรคำ
5 60123070206 นางสาว ปวีณา แปดแก้ว
6 60123070202 นางสาว ชนิตา เจริญศักดิ์
7 60123070160 นางสาว ธนาภรณ์ เครืออุ่นเรือน
8 60123070159 นาย นิธิศ วงศ์วาน
9 60123070154 นาย ภาทินันท์ คชประเสริฐ
10 60123070147 นางสาว อมรรัตน์ ไชยเมืองมูล
11 60123070139 นางสาว สมฤดี เฟื่องฟู
12 60123070133 นางสาว ระพีพัฒน์ มณีรัตน์ผ่องไพร
13 60123070114 นาย เจษฎา จงสวัสดิ์
14 60123070103 นางสาว กาญจนา ขนาดเจริญ
15 60123070102 นางสาว กวินนาฎ เพชรเก่า
16 59123270219 นางสาว อินทิรา วงษ์มา
17 59123070233 นาย สุเมธี อนันทานนท์
18 59123070128 นางสาว พิมพิกา ใจเหงา
19 59122830145 นางสาว ฉันทกาญจน์ สายมัน
20 58123070231 นาย อนุวัฒน์ อิสระศักดิ์
21 58123070229 นางสาว สิรินยา สมบูรณ์โชค
22 58123070228 นาย สิริกร กิ่งจักร์
23 58123070227 นางสาว โศภิตา สุภากุล
24 58123070222 นางสาว วราภรณ์ มหาสิงห์
25 58123070221 นางสาว รัตน์ติญากร คำปากูล
26 58123070218 นาย พัชรพล ก๋าคำ
27 58123070217 นางสาว ปุณยาพร ใสจอมศรี
28 58123070214 นางสาว ธัญพร แก้วก้อน
29 58123070210 นางสาว ดนยา เตชะกัน
30 58123070209 นาย ณัฐวุฒิ ชาวส้าน
31 58123070208 นางสาว ณัฐรีภรณ์ ประมาณ
32 58123070207 นางสาว ชลดา ประดิษฐ์ผล
33 58123070204 นางสาว คณิสรา ตุทาโน
34 58123070203 นาย เกษมสันต์ วรรณศรี
35 58123070202 นางสาว เกตุวลี คำศรี

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 58 คน