วันที่จัดกิจกรรม 9 มิถุนายน 2555
 
ตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
รายละเอียด :

ด้วยในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี)มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ โดยมีกิจกรรมมากมายภายในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕    ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์

กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕    ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์

……………………………………………………………………………………………………………………..

 เวลา  ๐๖.๓๐ น.         –  พระภิกษุสงฆ์สามเณร  ๘๕  รูป ฉันภัตตาหารเช้า  ณ ห้องประชุมบัวตอง

 เวลา  ๐๗.๓๐  น.        -  คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

                                           แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน  พร้อมกัน ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์                                 

                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                      -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย บนเวที  ณ  ลานอเนกประสงค์

                                      -  พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล

                                      -  ประธานในพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

                                      -  ประธานในพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

                                     -  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา, คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร

                                         นักศึกษารับพรจากพระสงฆ์

                                    -  นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณร  ๘๕  รูป รับบิณฑบาต

                                     – เสร็จพิธี

 
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์
เวลา : 06.30
หมายเหตุ : กิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 55
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (652)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 54 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 55181860243 นางสาว อรอมล โชว์เจริญสุข
2 55181860242 นางสาว อภิญญา มะโนคำ
3 55181860241 นางสาว อนัญญา เสนาบุญ
4 55181860240 นางสาว สุภาพร ขุนเทา
5 55181860239 นางสาว สุทธิดา ฟองแก้ว
6 55181860238 นางสาว ศิริประภา สุกิน
7 55181860237 นางสาว ศิรภัสสร คำหลู่
8 55181860236 นางสาว ศศิธร ไชยยา
9 55181860235 นางสาว ศดานันท์ พุดทรง
10 55181860234 นางสาว วิภาภัค เอื้อถนอม
11 55181860232 นางสาว รุ่งนภา ตาคำ
12 55181860231 นางสาว ยลดา จินาแพร่
13 55181860230 นางสาว เมวิกา เตชะพลี
14 55181860229 นางสาว พิชชาพร สมกันทา
15 55181860228 นางสาว พรศิริ ปิงเมือง
16 55181860227 นางสาว พชรวดี อินทรโกศล
17 55181860226 นางสาว ปณิธาน ชาวเหนือ
18 55181860225 นางสาว บุญรวย ประโดน
19 55181860224 นางสาว นุชจรี ใจอินถา
20 55181860223 นางสาว น้ำฝน พลฉวี
21 55181860222 นางสาว นัฐชา สุโน
22 55181860221 นางสาว ธนาพร สุรินทร์
23 55181860220 นางสาว ณิชานันท์ จ๋ามใหม่
24 55181860219 นางสาว ฐิติยา กรงทอง
25 55181860218 นางสาว ชนากานต์ ไปเร็ว
26 55181860217 นางสาว จุฑามาศ ดวงผัด
27 55181860216 นางสาว จันจิรา พันธ์ไผ่
28 55181860215 นางสาว เกศริน มีบุญ
29 55181860214 นางสาว กิ่งกาญจน์ ใจคำ
30 55181860213 นางสาว กาญจนา จันอินตา
31 55181860212 นางสาว กันนยาลิน สุขธนาบูรณ์
32 55181860211 นางสาว กรรณิการ์ จิตอารี
33 55181860210 นางสาว กนกวรรณ แสนเป็ก
34 55181860209 นาย อัสนีย์ จันทร์เผือก
35 55181860206 นางสาว เพชรี ติดธรรม

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 54 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 2,525 คน