9 มิถุนายน 2555
 
ตัดบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
รายละเอียด :

ด้วยในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี)มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ โดยมีกิจกรรมมากมายภายในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕    ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์

กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕    ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์

……………………………………………………………………………………………………………………..

 เวลา  ๐๖.๓๐ น.         –  พระภิกษุสงฆ์สามเณร  ๘๕  รูป ฉันภัตตาหารเช้า  ณ ห้องประชุมบัวตอง

 เวลา  ๐๗.๓๐  น.        -  คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

                                           แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน  พร้อมกัน ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์                                 

                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                      -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย บนเวที  ณ  ลานอเนกประสงค์

                                      -  พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล

                                      -  ประธานในพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

                                      -  ประธานในพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

                                     -  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา, คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร

                                         นักศึกษารับพรจากพระสงฆ์

                                    -  นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณร  ๘๕  รูป รับบิณฑบาต

                                     – เสร็จพิธี

 
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์
เวลา : 06.30
หมายเหตุ : กิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 55
 
รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว
ค้นหารหัสนักศึกษา :

รหัสนักศึกษา รายชื่อ
55123390207 นางสาว จิราภรณ์ ยะคำป้อ
55123390211 นาย เทวา แก้วมา
55123390212 นาย ธนวัฒน์ ธิบดี
55123390213 นางสาว ธนิษฐา มุกดาหาร
55123390214 นาย ธีรพงษ์ เทพจันทร์
55123390218 นาย ปฏิภาณ โพชะจา
55123390222 นาย พิชิตชน เครือวิเสน
55123390228 นางสาว วิสสุตา สลีอ่อน
55123390229 นาย ศักดิ์กรินทร์ ยานสกุล
55123390231 นางสาว ศิริพร เศวตมุจลินท์
55123390232 นาย ศิโรม เท่าทอง
55123390233 นาย ศุภชัย โกมุกรินทร์
55123390235 นาย สราวุธ สูตรเลข
55123390237 นางสาว สุธารัตน์ วุฒิ
55123390238 นางสาว สุพัตรา คำทา
55123390242 นางสาว อัญชนา กุณะ
55123390243 นางสาว อาทิตยา ใจมอย
55123500101 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีวิลัย
55123500102 นางสาว กมลชนก อวดห้าว
55123500103 นางสาว กรชนก กันจันวงค์
55123500104 นาย กิตติชัย วิโยค
55123500105 นางสาว กิตติพร วรรณพรม
55123500107 นางสาว ขวัญไพร รื่นเริง
55123500109 นางสาว จันทร์สิริ ตระกลพัฒนากุล
55123500110 นางสาว จามจุรี วังเสาร์
55123500111 นางสาว จารุณี สมพมิตร
55123500112 นางสาว จุไรรัตน์ สุวรรณา
55123500113 นางสาว ชนกนาถ ปัญญาทอง
55123500114 นางสาว ชลธิดา ชมภูใบ
55123500115 นางสาว ฐิตินันท์ คำวงศ์
55123500116 นางสาว ณัฐมน ลืมหลง
55123500118 นาย ดนัย วังแวว
55123500119 นาย ตฤณ พนาพันธ์
55123500120 นาย ทรงพล สมบูรณ์
55123500122 นางสาว ธันวามาศ วงศ์จันทร์

กำลังแสดงผลหน้าที่ 24 / 54 21 22 23 24 25