วันที่จัดกิจกรรม 9 มิถุนายน 2555
 
ตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
รายละเอียด :

ด้วยในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี)มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ โดยมีกิจกรรมมากมายภายในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕    ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์

กำหนดการ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  (ครบรอบ ๔๑ ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
วันเสาร์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕    ณ   บริเวณลานอเนกประสงค์

……………………………………………………………………………………………………………………..

 เวลา  ๐๖.๓๐ น.         –  พระภิกษุสงฆ์สามเณร  ๘๕  รูป ฉันภัตตาหารเช้า  ณ ห้องประชุมบัวตอง

 เวลา  ๐๗.๓๐  น.        -  คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

                                           แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธาประชาชน  พร้อมกัน ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์                                 

                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                      -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย บนเวที  ณ  ลานอเนกประสงค์

                                      -  พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล

                                      -  ประธานในพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

                                      -  ประธานในพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์

                                     -  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา, คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร

                                         นักศึกษารับพรจากพระสงฆ์

                                    -  นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณร  ๘๕  รูป รับบิณฑบาต

                                     – เสร็จพิธี

 
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์
เวลา : 06.30
หมายเหตุ : กิจกรรมสำหรับนักศึกษารหัส 55
 
รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 54 หน้า 1 2 3 4 5

รหัสนักศึกษา รายชื่อ
55122420101 นางสาว กนกนันท์ นิตย์สุข
55122420102 นางสาว กัญญามาศ ก้อนทอง
55122420103 นาย กิตติพงษ์ ปินตาดง
55122420104 นาย จักริน บุญเกิด
55122420105 นางสาว เจนจิรา ทิพย์วงศ์
55122420106 นาย เจษฎา วงค์คำลือ
55122420107 นาย ชาติชาย ชูทรัพย์เจริญ
55122420108 นาย ณัฐนันท์ จันมา
55122420109 นาย ณัฐพล เทพกัน
55122420110 นาย ณัฐวิทย์ ศรีธิกิจ
55122420111 นาย ทิชากร ไชยวงศ์
55122420112 นางสาว ธดาพร ต้อนรับ
55122420113 นาย ธีรภัทร เตชะฤทธิ์
55122420114 นาย บิลสันต์ แสงกาศ
55122420116 นางสาว พันทิวา ปิงยศ
55122420117 นาย ภิธากร ลังกาเปี้ย
55122420118 นางสาว มณฑิรา กลิ่นหอม
55122420119 นาย โยธิน ปินใจ
55122420120 นางสาว รัตติภรณ์ อ้ายวงค์
55122420121 นาย วชิระ เตชะมงคล
55122420122 นาย วณิตชา ก๋าแก่น
55122420123 นางสาว วารุณี สมเพียร
55122420124 นาย วิวัฒน์ บุราณรัตน์
55122420127 นาย สุริยา กล้าหาญ
55122420128 นางสาว หนึ่งฤทัย ใจชุ่ม
55122420129 นาย อนุวัต จันทร์หาญ
55122420130 นาย อภิสิทธิ์ สิงห์คำ
55122460105 นางสาว ดรุณี ทรัพย์มามูล
55122460106 นาย ธนวัฒน์ คำเขื่อน
55122460108 นางสาว นิตยา ดวงจิตร
55122460110 นางสาว พันทิตรา เวียงทอง
55122460112 นางสาว รัตนาภรณ์ โนวันนา
55122460113 นางสาว ลลิตา เทียนทัน
55122460114 นางสาว วรรณิกา สิทธิกัน
55122460115 นาย วรวุฒิ สายแปง

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 54 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 2,525 คน