วันที่
รายละเอียด
 
23 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ :
คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 และประชุมผู้ปกครอง  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กก.หลัก ครุ
วันที่จัดกิจกรรม : 23 มิถุนายน 2561  
23 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ :
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 และประชุมผู้ปกครอง  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กก.หลัก ครุ
วันที่จัดกิจกรรม : 23 มิถุนายน 2561  
23 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษาปี 1  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 09.00-12.00 หมายเหตุ กก.หลัก คณะเทคโนอุตฯ
วันที่จัดกิจกรรม : 23 มิถุนายน 2561  
24 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยฯ  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
วันที่จัดกิจกรรม : 24 มิถุนายน 2561  
24 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยฯ  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กรรมการ
วันที่จัดกิจกรรม : 24 มิถุนายน 2561  
29 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ :
บำเพ็ญประโชยน์แก่ส่วนร่วม  
สถานที่ : วัดปงสนุกเหนือ  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กิจกรรมรอง
วันที่จัดกิจกรรม : 29 มิถุนายน 2561  
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1