Slide Gallery

การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ปีที่4รายละเอียดเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพสังคมไทยปลอดเหล้าบุหรี่รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีลงนามข้อตกลง การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Open House (5 ส.) หอพักนักศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลง ( MOU) การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร


-
รายละเอียดเพิ่มเติม

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4รายละเอียดเพิ่มเติม

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมสรุปผลโครงการ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560รายละเอียดเพิ่มเติม

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4รายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ปีที่4
วันที่ : 2017-09-22   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพสังคมไทยปลอดเหล้าบุหรี่
วันที่ : 2017-09-21   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่
วันที่ : 2017-09-20   เวลา : 12.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามข้อตกลง การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
วันที่ : 2017-09-18   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
7 ตุลาคม 2560 กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ลานกกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์  
เวลา : 08.30-16.00
7 ตุลาคม 2560 พิธีผูกข้อมือ กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ลานกกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์  
เวลา : 16.00-12.00
27 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ "ขยะ แยกไม่ยาก" กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : ลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00
29 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ "จอดเบี้ยว ก็เปรียวเหรอ" กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : ลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00
27 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาสังคมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : หอ้งประชุม 400 ที่นั่ง อาคาร 45  
เวลา : 12.30-17.30
27 กันยายน 2560 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาสังคมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : ห้องประชุม 45 ปี  
เวลา : 12.30-17.30
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...