Slide Gallery

พิธีลงนามข้อตกลง การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Open House (5 ส.) หอพักนักศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลง ( MOU) การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร


-
รายละเอียดเพิ่มเติม

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4รายละเอียดเพิ่มเติม

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมสรุปผลโครงการ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560รายละเอียดเพิ่มเติม

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาน 2561รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7/2560รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2560รายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามข้อตกลง การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
วันที่ : 2017-09-18   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ Open House (5 ส.) หอพักนักศึกษา
วันที่ : 2017-09-18   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลง ( MOU) การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร
วันที่ : 2017-09-14   เวลา : -
สถานที่ : -
ประมวลภาพกิจกรรม
กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4
วันที่ : 2017-09-12   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
7 ตุลาคม 2560 กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ลานกกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์  
เวลา : 08.30-16.00
7 ตุลาคม 2560 พิธีผูกข้อมือ กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ลานกกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์  
เวลา : 16.00-12.00
27 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ "ขยะ แยกไม่ยาก" กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : ลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00
29 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ "จอดเบี้ยว ก็เปรียวเหรอ" กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : ลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00
22 กันยายน 2560 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เวลา : 09.00-12.00
27 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาสังคมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : หอ้งประชุม 400 ที่นั่ง อาคาร 45  
เวลา : 12.30-17.30
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...