ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักศึกษา

          เอกสาร รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา-ปีการศึกษา 2559(PDF) 
          แบบฟอร์ม ใบสมัครพี่เทคอาสา ประจาปีการศึกษา 2560 
          แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 
          แบบคำร้องขอเพิ่มเติมข้อมูลนักศึกษาในระบบกิจกรรมนักศึกษา 
          แบบบันทึกขอบาร์โค้ดกิจกรรม 
          แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม (แบบ ชร.01) 
          แบบฟอร์มขอต่ออายุชมรม (แบบ ชร.02) 
          แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (แบบ ชร.03) 
          แบบคำร้องแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม 
          ใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรม 
          แบบฟอร์ม ใบสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
          แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เพลงของพ่อ” 

แบบฟอร์มงานกีฬา

          แบบฟอร์ม : การขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม (สำหรับบุคลากรภายในและนักศึกษา) 
          แบบฟอร์ม : การขอใช้บริการสนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม (สำหรับบุคลากรภายนอก) 
          แบบฟอร์ม : การขอยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬา กองพัฒนานักศึกษา (สำหรับบุคลากรภายในและนักศึกษา) 
          แบบฟอร์ม : การขอยืมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ กองพัฒนานักศึกษา (สำหรับบุคลากรภายในและนักศึกษา) 

แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพ

          แบบฟอร์ม : ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) 
          แบบฟอร์ม : บันทึกประวัติการฝึกอบรมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 

แบบฟอร์มงานประกันอุบัติเหตุ

          แบบฟอร์ม : แบบเรียกร้องค่าทกแทนอุบัติเหตุนักเรียน/นักศึกษา 

แบบฟอร์มงานผ่อนผันทหาร

          แบบฟอร์ม : แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 

แบบฟอร์ม กยศ.

          แบบฟอร์ม : บันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 

แบบฟอร์ม ขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

          แบบฟอร์ม (PDF) : ขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
          แบบฟอร์ม (Word) : ขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 

แบบฟอร์ม งานบริหารงานทั่วไป

          แบบฟอร์ม : แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะา 
          แบบฟอร์ม : แบบเสนอข้อมูล เหตุผล การความจำเป็น และภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น 
          แบบฟอร์ม : แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ