ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่มัณฑิต 2559

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่มัณฑิต ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ : 6 มี.ค. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง