ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การปฏิรูปยุทธศาสตร์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการนำนักศึกษา เข้าร่วมงาน การปฏิรูปยุทธศาสตร์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

วันที่ : 7 มี.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดลำปาง