ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่2/2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานที่กองพัฒนานัีกศึกษาได้รับมอบหมาย โดย นายบรรจง สมศรี เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 7 มี.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง