ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ "ราชภัฏลำปางพิชิดภัย ห่างไกลยาเสพติด"

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน "ราชภัฏลำปางพิชิตภัย ห่างไกลยาเสพติด" โดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการ

วันที่ : 13 มี.ค. 2560  เวลา : 18.30. - 16.30 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง