ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันกีฬา เขลางค์นครเกมส์

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเป็นการปรึกษา และวางแผนในการดำเนินงานในการจัดแข่งขันกีฬา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 14 มี.ค. 2560  เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง