ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการ จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2560 โดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 14 มี.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง