ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ค่านิยม 12 ประการ

รายละเอียด : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ค่านิยม 12 ประการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก พันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่ : 15 มี.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง