ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการออกแบบเสื้อกิจกรรมของนักศึกษา

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการประชุมการออกแบบเสื้อกิจกรรมของนักศึกษา โดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกอง พัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 17 มี.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง