ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่มัณฑิต ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างถ่ายภาพหมู่มัณฑิต ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2560 โดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 17 มี.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง