ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นำโดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

วันที่ : 24 มี.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอราฬ โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง