ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยวุฒิ โกเมศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
-ภาคเช้า ในหัวข้อ "ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทของผู้นำนักศึกษากับการประกันคุณภาพ"
-ภาคบ่าย ในหัวข้อการบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)"

วันที่ : 25 มี.ค. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์แะสังคมศาสตร์