ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์ 2/2560

รายละเอียด : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" ครั้งที่ 1/2560
เพื่อ วิเคราะห์ และวางแผน การดำเนินงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุม


วันที่ : 30 มี.ค. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ อาคารโอราฬ โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง