ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ #29

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29
และกีฬาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย

วันที่ : 3 เม.ย. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์