ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา

วันที่ : 19 เม.ย. 2560  เวลา : -
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี