ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

รายละเอียด : บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการ รดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน และขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2560

วันที่ : 28 เม.ย. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง