ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ

วันที่ : 28 เม.ย. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา