ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
กรมการขนส่งทางบกตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมใบอนุญาตขับรถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียด : ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ลงนามในบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างขนส่งจังหวัดลำปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นั้น กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอบรมภาคทฤษฎี และออกหนังสือรับรองการผ่านอบรมหลักสูตรให้กับผู้ผ่านการอรม ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 กรมการขนส่งทางบก โดย นายเลิศสกุล นาเจริญ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อบรมทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์อบรม

วันที่ : 6 พ.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง