ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับให้รายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี , ปริญญาตรี 5 ปี และปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอน โดย กองพัฒนานักศึกษา นำโดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ดังนี้ 1.งานกิจกรรมและกีฬา รับสมัครนักศึกษาประเภทโควต้านักกีฬา, 2.งานหอพักนักศึกษา รับลงทะเบียนจองหอพัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 3.งานพยาบาล รับลงชื่อนักศึกษาย้ายสิทธิ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

วันที่ : 8 พ.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง