ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา 3-2560

รายละเอียด : คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา และทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุม ครั้งที่ 3/2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 8 พ.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง