ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
แถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยสัยพิชิตภัยห่างไกลแอลกอฮอล์

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยสัยพิชิตภัยห่างไกลแอลกอฮอล์ และการเสวนาถอดบทเรียน นำโดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ และคุณธรรม การเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ : 13 พ.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง