ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อม "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"ฯ

รายละเอียด : ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง ๑๑ แห่ง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๔” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับเกียรติจากนางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสถานที่ศึกษาในจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มติในที่ประชุมมีความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย มีงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงานกิจกรรมฯ

วันที่ : 16 พ.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง