ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการให้บริการของบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา

รายละเอียด : วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการให้บริการของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมิน ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

วันที่ : 23 พ.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง