ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบเงินค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

รายละเอียด : บริษัทศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัยจำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับครอบครัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ ครอบครัวของ นายณัฐพล มูลทา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานิติศาสตร์ ครอบครัวของ นางสาวจรรจา พจนาสุธีมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาไทย ครอบครัวของ นางสาวสรินยา คำใส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาปฐมวัย จำนวน ครอบครัวละ 150,000 บาท

วันที่ : 23 พ.ค. 2560  เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง