ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งขันกีฬา ทะเลแก้วเกมส์

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการ มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "ทะเลแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล

วันที่ : 23 พ.ค. 2560  เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง