ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่1/2560

รายละเอียด : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ครั้งที่ 1/2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม

วันที่ : 24 พ.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง