ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยเปล้าเหล้า และบุหรี่

รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังภาคีเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า บุหรี่

วันที่ : 30 พ.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปางอุบล วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)