ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยงานกิจกรรมนักศึกษา
ได้จัดโครงการ พี่เทคอาสา ประจำปี 2560
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางบุญรักษา ปัญญายืน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2560
กิจกรรมโครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาฝึกการทำงานเป็นทีม, การอยู่ร่วมกับผู้อื่น, เตรียมพร้อมร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สำหรับช่วยเหลือดูแล นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

วันที่ : 7 มิ.ย. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32