ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE

รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 และการเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันที่ 13-15 ก.ค. 2560

วันที่ : 8 มิ.ย. 2560  เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง