ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ให้กับนักศึกษา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยได้รับเกียรติจาก ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ เป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการ

วันที่ : 27 มิ.ย. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง