ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษา

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านกิจการนักศึกษา
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านกิจการนักศึกษา พัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย

วันที่ : 4 ก.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, มหาวิทยาลั