ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษา

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านกิจการนักศึกษา
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านกิจการนักศึกษา พัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก นางสาวธนรัตน์ สอนสา ผู้อำนวยการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ

วันที่ : 5 ก.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น