ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียด : ผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกคณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานกิจการนักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารงานกิจการนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านกิจการนักศึกษา พัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย

วันที่ : 5 ก.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม