ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมย่อย งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายละเอียด : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมย่อย ในส่วนงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
โดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุม


วันที่ : 7 ก.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง