ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม
โดยได้รับเกียรติ จาก นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม

วันที่ : 7 ก.ค. 2560  เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง