ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมกรรมการติดตามตรวจสอบเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และจัดส่งเอกสารให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 7 ก.ค. 2560  เวลา : 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง