ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมพิจารณายกเว้นค่าบำรุงรการศึกษา สำหรับนักกีฬา

รายละเอียด : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุม พิจารณายกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ของนักศึกษา โครงการนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 / 2560 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 11 ก.ค. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง